Strona glówna Oferta Drzwi zewnętrzne ExclusiveDoors Zawiasy

Zawiasy

   
 
 
 
Zawiasy Medos to połączenie nowoczesnej formy z funkcjonalnością. Do szczególnych zalet zawiasu należy zaliczyć jego szybki montaż, możliwość regulacji w trzech płaszczyznach bez konieczności demontażu skrzydła, bardzo wysoką wytrzymałość  zawiasu, atrakcyjną kolorystykę.

 
Link do filmu który przedstawia montaż i sposób regulacji zawiasów Medos:
 
 
 


Trend w wy­twa­rza­niu drzwi wy­ka­zu­je ten­den­cję w kie­run­ku sto­so­wa­nia za­wia­sów w kształ­cie walca. Za­wias Hahn KT-R na­da­je drzwiom z two­rzyw sztucz­nych funk­cjo­nal­ność po­łą­czo­ną z formą po­pra­wia­ją­cą opty­kę. Za­wias jest re­gu­lo­wa­ny w trzech płasz­czy­znach i nawet w przy­pad­ku eks­tre­mal­nej re­gu­la­cji, nie wy­ka­zu­je zmia­ny wza­jem­ne­go po­ło­że­nia ele­men­tów. Do­stęp­ny we wszyst­kich ko­lo­rach RAL, łączy się optycz­nie z pro­fi­lem albo w spo­sób za­mie­rzo­ny sta­no­wi ele­ment De­sign-u. 
 
 
Zastanawiasz się jaki kolor zawiasów wybrać ? Zapraszamy na storny firmy Dr.Hahn gdzie znajduje się konfigurator kolorów.
 
 
Zawiasy niewidoczne (ukryte) Schüco
 
 
 
 
Zaletą zawiasów ukrytych wewnątrz profilu drzwiowego jest elegancja i estetyka wykonania. W porównaniu z zawiasami nawierzchniowymi i zawiasami rolkowymi zapewniają dodatkowo dużą szerokość przejścia świetle i swobodny, bezkolizyjny dostęp do wnętrza.
 
 
PLIKI:
 
     

 

 

 
 
 
 
33-350 Piwniczna Zdrój, Borownice 59
telefon: 0-18 477 84 48
fax: 0-18 477-84-49
e-mail: biuro@zemp.pl
» Stolarka PCV
» Stolarka aluminiowa
» Stolarka stalowa
» Drzwi zewnętrzne ExclusiveDoors
 

» Bramy garażowe
» Rolety
» Dodatki okienne

» Strona Główna
» Firma Żemp
» Mapa strony
» Kontakt
» Lokalizacja
projektowanie stron www iPolska.com.pl